Распоред на часови 2019 - 2020

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА НАСТАВА, ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА, СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ,
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ, ТАЛЕНТИРАНИ И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА
 


МЕСЕЦ МАРТ 2020

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2020

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2019

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА