Документи


П Р О Г Р А М А
За изведување на екскурзии за учебната 2018/19
О Г Л А С
За доделување 11 (единаесет) стипендии на ученици спортисти
од општинските основни училишта на општина Гази Баба за учебната 2018/19
О Г Л А С
За доделување 11 (единаесет) стипендии на талентирани ученици
од општинските основни училишта на Општина Гази Баба за учебната 2018/19
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МОДЕЛ
УЧЕНИК ПРАВОБРАНИТЕЛ
УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНА
2018 / 2019 ГОДИНА
ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА НА
О.О.У. "КРСТЕ МИСИРКОВ" - СКОПЈЕ
2016 - 2018 ГОДИНА