Интерен протокол за работа, алгоритам и план за работа